Husorden

1. Andelshavere generelt

2.1. Reparation og vedligeholdelse - Foreningens ansvar
2.2. Reparation og vedligeholdelse - Andelshaverens ansvar
2.3. Rekvirering af håndværkere
2.4. Fejlmelding
3.1. Lofts- og kælderrum

4.1. Trapper og gård
4.2. Rengøring af og oprydning på fællesarealer
4.3. Renovation

5. Vaskekældre og tøjtørring
6. Forandringer, ombygning og større installationer
7. Transportmidler
8. Støj
9. Opbevaring
10. Om husdyr
11. Forsikringsdækning


1. ANDELSHAVERNE GENERELT

 • Andelshaverne skal overholde foreningens husorden og efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af den valgte bestyrelse under hensyn til de øvrige andelshavere.
 • Andelshaverne skal altid have i erindring, at de i fællesskab er ejere af ejendommen og at de selv skal afholde alle udgifter. Det er derfor i andelshavernes egen interesse og til gavn for deres egen økonomi på bedst mulig måde at bevare, vedligeholde og værne om ejendommen og de forbedringer, der foretages.
 • Eventuelle tvister bør så vidt muligt løses i mindelighed mellem de berørte andelshavere uden inddragelse af bestyrelsen. Såfremt det ikke kan lade sig gøre, kan en skriftlig klage afleveres til bestyrelsen, som herefter vil vurdere sagen.
 • Rygning på trapper, på lofter og i kældre er ikke tilladt.

 


2.1. REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE - FORENINGENS ANSVAR
Foreningen dækker udgifter til reparation/udbedring på ejendommen som f.eks.:

 • Tag.
 • Alle fælles rørinstallationer - i princippet alle lodrette installationer inkl. stophaner (Ballofix).
 • Vandskader, der er forårsaget af defekter i fælles rørinstallationer og utætheder i tag (forudsat at de ikke dækkes af familieforsikring).
 • Fjernvarmeanlæg - inklusive udskiftning af varmemålere, med mindre andelshaveren selv er skyld i at udskiftningen er nødvendig.
 • Hovedinstallation af el.
 • Dørtelefonanlæg.
 • Revner i mure og vægge, der er fremkommet i selve ejendommen og dennes fundament.
 • Udskiftning af punkterede termoruder, med mindre andelshaveren selv er skyld i punkteringen.


Foreningen står for vedligeholdelse på ejendommen af:

 • Have, skure, tørrestativer/tørregård og garager.
 • Fællesarealer såsom kælderrum og -gange, loftsrum og -gange, vaske- og tørrekældre, barnevognskældre, cykelkældre samt bag- og hovedtrapper.
 • Vinduer udvendigt.

 


2.2. REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE - ANDELSHAVERENS ANSVAR
Det påhviler andelshaveren at holde lejligheden i forsvarlig og tilfredsstillende indvendig stand.

Andelshaveren afholder som hovedregel selv alle udgifter til reparationer, udskiftninger og vedligeholdelse i lejligheden. Det drejer sig eksempelvis om:

 • Alle vandrette rørføringer til og fra lejligheden inklusive gas- og vandhaner ttil stophaner(Ballofix), pakninger af enhver art, cisterner, radiatorer og termostater. Så vidt muligt skal udskiftningen af radiatorventiler eller lign., der kræver stigestrengen skal tømmes, ske udenfor fyringssæsonen. Ved akutte situationer samt større renoveringer kan dette dog alligevel ske indenfor fyrringssæsonen.
 • Dørgreb, hængsler og låse til egen lejlighed og eget lofts- og/eller kælderrum.
 • Døre og dørtrin.
 • Vinduesrammer og vindueskarme.
 • Hele det elektriske system i egen lejlighed.
 • Hvidtning, maling og tapetsering mv. incl. væghuller i egen lejlighed.
 • Antenne- og kommunikationsforbindelser.


Andelshaveren afholder alle udgifter ved udbedring af:

 • Skader i såvel egen lejlighed som andre dele af ejendommen forårsaget af ulovlige installationer.
 • Skader alle steder i ejendommen forvoldt af andelshavers husstand, egne husdyr der ved stiftelsen er givet dispensation til eller besøgende til andelshaver.

 


2.3. REKVIRERING AF HÅNDVÆRKERE

 • I forbindelse med reparationer og vedligeholdelse, som ligger under foreningens ansvarsområde.
 • Det er primært den tilsynsførendes sekundært bestyrelsens opgave at rekvirere håndværkere til ejendommen.
 • Beboere i foreningen må kun efter forudgående aftale med den tilsynsførende eller bestyrelsen rekvirere håndværkere.
 • I det tilfælde, at en andelshaver - uden om den tilsynsførende og bestyrelse - har rekvireret håndværker, kan bestyrelsen tage den beslutning, at det er ejendommen uvedkommende, og regningen vil i det tilfælde ikke kunne påregnes betalt af foreningen.

2.4. FEJLMELDING
I forbindelse med fejlmeldinger, som ligger under foreningens anvarsområde

 • Det påhviler andelshaverne hurtigst muligt at melde enhver fejl eller uregelmæssighed ved de installationer, som ligger under andelsforeningens ansvarsområde. Det kan være afløb eller forsyning af el, gas, vand og varme i lejlighed, kælder- eller loftsrum, vaskemaskiner og tørretumbler eller på fællesarealer. Fejlmeldingen skal ske til den tilsynsførende.
 • Angreb af husbukke, væggetøj og andre skadedyr samt svamp skal straks meldes til den tilsynsførende.

 

 

3.1. LOFTS- OG KÆLDERRUM

 • Alle andelshavere har ret til ét lofts- eller kælderrum.
 • Alle lofts- eller kælderrum skal være forsynet med nummer og lås.
 • Efter forudgående skriftlig tilladelse fra bestyrelsen, kan andelshavere gives tilladelse til særlige installationer i lofts- eller kælderrum. Sådanne installationer skal overholde gældende lovgivning, bygnings- og brandreglement. Såfremt andelshaver aftager elektricitet eller vand fra fællesinstallationer, skal der opsættes bimåler for debitering af forbrug, og bestyrelsen skal gives adgang én gang årligt for aflæsning af måler/-e.

 

 

4.1. TRAPPER OG GÅRD

 • Porten samt adgangen fra P.G. Ramms Allé skal altid holdes aflåst.
 • Døre til alle kældre skal altid holdes aflåst.
 • Gård og græsplæne skal efterlades i samme stand som ved ibrugtagning.
 • Ejendommens hegn, træer, buske, blomster m.v. må ikke beskadiges, grene ikke afbrækkes og blomster ikke plukkes.
 • Fodring af dyr på ejendommens arealer er forbudt.
 • Affald o.a. må aldrig henstilles på trapper, da der ellers kan opstå problemer med rotter og andet skab.
 • Trapperne skal altid være ryddet af hensyn til flugtvejene i tilfælde af brand.
 • På trapper samt på kælder- og loftsgange må ikke henstilles affald, flasker, cykler, eller andre genstande, som kan være til gene for beboerne. Som en undtagelse kan der, såfremt det ikke er til gene for nogen, stilles barne- eller klapvogne, gangstativer o.lign. indenfor gadedørene i opgangene for en kortere periode jf. brandvedtægterne for etagebyggeri.
 • Fyrværkeri må ikke afbrændes i ejendommens gård eller have eller affyres fra vinduer eller trapper.
 • Ophold på ejendommens tag, skur- og garagetag er forbudt.
 • Ødelægges skure, tage eller andet, som tilhører ejendommen, drages skadevolderen til ansvar og pålægges erstatningspligt.

 

 

4.2. RENGØRING AF OG OPRYDNING PÅ FÆLLESAREALER

 • Bestyrelsen iværksætter, når det er nødvendigt, rengøring af hoved- og køkkentrapper samt vaskekældre.
 • Rengøring efter større tilsvining af trapper m.v. (herunder nedbæring af juletræer og lign.) skal uopfordret og øjeblikkeligt iværksættes af den ansvarlige andelshaver.
 • Bestyrelsen iværksætter rengøring af og oprydning på kældre, loft og andre fællesarealer.

 


4.3. RENOVATION

 • Indbo, byggematerialer i begrænset omfang og andet affald må ikke henstilles på foreningens fællesarealer, men kun i “storskraldsrummet”, der forefindes bagved skralderummet for enden af gården ved Julius Valentiners Vej 40.
 • Større mængder byggeaffald skal afleveres på en genbrugsplads f.eks. Kulbanevej 4,
 • Valby.
 • Den tilsynsførende rekvirerer med jævne mellemrum afhentning af storskrald.
 • Flasker og glas henvises til kommunens flaskecontainere.
 • Miljøfarligt affald henvises til Renholdningsselskabet af 1898´s (R98) særlige indsamling, (se omdelte folder fra selskabet.). Ved spørgsmål kontaktes den tilsynsførende.
 • Papircontainerne ved skralderummet skal benyttes.
 • Rent pap afleveres i "storskraldsrummet".

 

 

5. VASKEKÆLDRE OG TØJTØRRING

 • Vaskekældre er beliggende i kælder ved Julius Valentiners Vej 26 og 40.
 • Tørrekælder er beliggende i kælder ved Julius Valentiners Vej 26, 30, 36 og 40 og er kun beregnet til ophængning og tørring af renvasket tøj.
 • Rullekælder er beliggende i kælder ved Julius Valentiners Vej 26 og 40.
 • Vaskekældre, rullekælder samt tørreloft og -kældre skal ryddes efter endt benyttelse og om nødvendigt rengøres.
 • Vinduer i tørrekælder skal altid være lukkede. Vinduer på tørreloft bør være lukkede, når disse ikke benyttes.
 • Tøjtørring må kun finde sted på de af foreningen anviste pladser og rum, og de skal tømmes så snart tøjet er tørt, så der bliver plads til den næste.
 • Brug af vaskemaskiner og tørretumbler må kun finde sted i tidsrummet kl. 07.00 til 21.00. Se vaskeregler i kældrene.
 • Ønsket vasketid skrives på den af den tilsynsførende ophængte kalender, som er opsat ved indgangen til vaskekælderen. Såfremt man ikke bruger sin vasketid inden for de første 10 minutter, må den benyttes af en anden. Der kan kun skrives 1 vasketid op ad gangen. 

 

 

6. FORANDRINGER, OMBYGNINGER OG STØRRE INSTALLATIONER

 • Ved større forandringer og ombygninger, også dem der kræver myndighedsgodkendelse (bygge- og installationstilladelser), er andelshaverne pligtige til at indhente bestyrelsens godkendelse jf. vedtægternes §11.
 • Alle fremtidige ventilationsanlæg (emhætter, udsugning fra badeværelser m.v.) fra lejlighederne skal kobles på de dertil indrettede ventilationsskakter i de respektive opgange. Det er ikke mere tilladt, at føre ventilation ud gennem væggen.

 

 

7. TRANSPORTMIDLER

 • Cykler henvises til cykelkældre og cykelstativer i gården. Cykler må kun henstilles på de anviste pladser, og ikke op ad muren eller ved trapperne.
 • Cykelkældre er beliggende i kældre ved Finsensvej 49 og 51 samt ved Julius Valentiners Vej 26 og 34.
 • Barnevognskældre er beliggende ved Julius Valentiners Vej 28 og 34.
 • Cykler og barnevogne, der ikke benyttes jævnligt bør, hvis det er muligt, opbevares i eget kælder- eller loftsrum, da der generelt er pladsmangel.
 • Henstilling af motorcykler, scootere og knallerter i gården eller i cykelkældre er ikke tilladt.
 • Biler må ikke parkeres således, at de generer ind- og udkørslen til garagerne eller blokerer brandvejen.
 • Biler må kun parkeres i gården ved af- og pålæsning.
 • Andelshavere, der lejer en af foreningens garager, opfordres til at benytte denne til parkering af bil. Dette fordi der er stor mangel på parkeringspladser

 

 

8. STØJ

 • TV, radio, musikanlæg samt beboeres egen musiceren m.m. skal så vidt muligt ikke være til gene for ejendommens øvrige beboere, og skal dæmpes i perioden kl. 23.00 til 08.00, således at støjgener for andre andelshavere undgås.
 • Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted i tidsrummet kl. 20.00 – 08.00.
 • Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler må ikke ved støj eller på anden måde være til gene for de øvrige beboere.

 

 

9. OPBEVARING

Det er - p.g.a. brandfare - forbudt at opbevare brandfarlige stoffer i kælder- og loftsrum samt på trappeopgange.

 


10. OM HUSDYR

 • Det er jf. §13 stk. 2 i vedtægterne ikke tilladt at holde husdyr.
 • Andelshaverne kan dog uden særlig tilladelse holde mindre fugle, fisk eller gnaver i egen lejlighed under forudsætning af, at disse dyr ikke er til gene for de øvrige andelshavere.
 • Der bæev ved stiftelsen af andelsboligforeningen givet dispensation til de andelshavere, der anmeldte at have større husdyr som eeller kat. Dispensation gives ikke fremover.
 • Efterladenskaber efter husdyr på foreningens fællesarealer skal uden ophold fjernes af den pågældende andelshaver.

 

 

11. FORSIKRINGSDÆKNING

Foreningen har tegnet en bygningsforsikring, som omfatter:

 • Bygningsbrand m/kortslutning og restværdi
 • Anden bygningsbeskadigelse
 • Svampe- og insektskade
 • Huslejetab
 • Husejeransvar
 • Løsøre

 

Derudover er der tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, som dækker erstatningsansvarlige økonomiske tab på trediemand, forårsaget af bestyrelsens medlemmer eller suppleanter, som følge af uagtsom handling, fejl eller forglemmelse.

Såfremt man som andelshaver bliver bekendt med en bygningsskade, skal bestyrelsen straks kontaktes. Bestyrelsen sørger herefter for anmeldelse overfor forsikringsselskabet. I forbindelse med skader hos den enkelte andelshaver, er det nødvendigt med oplysning af andelshavers telefonnummer, såfremt taksatorbesøg ønskes af forsikringsselskabet, ligesom prisoverslag fra f.eks. håndværker skal indhentes. Eventuelle følgeskader på indbo, dækkes ikke af foreningens bygningsforsikring, men vil som oftest være omfattet af andelshavers egen familieforsikring.

Som andelshaver er det altid en god idé at have tegnet en familieforsikring, hvis primære dækning er skade på indbo ved brand, vand- og tyveriskade. Denne forsikring kan eventuelt suppleres med en glasforsikring og en sanitetsforsikring, da disse områder ikke er dækket af andelsboligforeningens forsikring.

Således vedtaget på A/B Julius´ ordinære generalforsamling den 24. april 2006.

Anita B. Christiansen Marina Martinussen Helle Stehr
 Mads Dybbro Katrine Skipper


 

 

Åben Husorden som en word fil

Nyheder

18. Apr 2024

indkommende forslag til generalforsamling den 24.04.2024
 
Der er indkommet et forslag fra andelshaver
”Generalforsamlingen godkender at bestyrelsen/andelsforeningen kan isætte vindue i taget med...

10. Apr 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
 
Den formelle indkaldelse finder du i din blikpostkasse.
 
Generalforsamlingen afholdes
onsdag den 24. april 2024 kl. 19.00-21:00
i beboerlokalet Julius...

30. Jan 2024

Renovering af vinduer mm.

AB Julius ekstraordinære generalforsamling vedtog den 02. november 2023 at der gennemføres et renoveringsprojekt, hvor alle vinduer og døre i gårdfacaden samt alle kældervinduer...

20. Apr 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022
 
Den formelle indkaldelse finder du i din blikpostkasse.
 
Generalforsamlingen afholdes
onsdag den 27. april 2023 kl. 19.00
i beboerlokalet Julius...

20. Dec 2022

juletræet uden pynt....
 
når julen skal bæres ud igen er der også en del juleaffald. 
se Frederiksberg Kommunes vejledning om håndtering af juleaffald på https://www.frederiksberg.dk/juleaffald. 
 
Træer...